دکتر رضا  شریفی : رئیس بخش ایمپلنت (متخصص جراحی دهان فک و صورت)               

 

 

دکتر سمیه ذیقمی: معاون بخش ایمپلنت (متخصص پروتزهای دندانی)