ارائه مشاوره و همکاری جهت شرکت در جشنواره فرایندهای آموزشی دانشجویی