مدیریت مرکز

 

دکتر شیرازیان

 

دکتر شیوا شیرازیان        CV

مسئول گروه تخصصی توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: shiraziansh@tums.ac.ir

شماره تماس: 021-42794204  

کارشناسان مرکز

 

 

دکتر پرهون معصومی       

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: parhoon.masoumi@gmail.com

شماره تماس: 021-42794238

 

 

 راضیه گنجعلی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: edo94.tums@gmail.com

شماره تماس: 021-42794217