جلسه اول ژورنال کلاب دانشجویی دفتر توسعه آموزش 99.08.10

اولین جلسه ژورنال کلاب دانشجویی دفتر توسعه آموزش در تاریخ 99.08.10 با ارائه سرکار خانم شمیم میرزابلند، دانشجوی ترم 7 دانشکده دندانپزشکی تهران و با حضور رئیس و معاون محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، رئیس و معاون آموزشی محترم دانشکده، ریاست دفتر توسعه آموزش دانشکده و سرکار خانم دکتر مریم علیزاده از نویسندگان مقاله مورد بحث، تشکیل شد.

لینک ویدیو جلسه اول ژورنال کلاب دانشجویی دفتر توسعه آموزش

journal club 99.08.10 2

 

 

 

journal club 99.08.10

 

 

 

مشخصات مقاله:

The lecture-free curriculum: Setting the stage for life-long learning: AMEE Guide No. 135

Dean Parmelee , Brenda Roman , Irina Overman & Maryam Alizadeh

DOI: 10.1080/0142159X.2020.1789083