پیرو مصوبات آموزشی طرح توانمندسازی اعضای هیات علمی، دفتر توسعه آموزش دانشکده اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی، همراه با امتیاز توانمندسازی، می نماید.