طرح توسعه ای آموزش در علوم پزشکی

تعریف: طرح توسعه ای آموزش ، هرگونه ابداع در حوزه آموزش که منجر به ایجاد تغییر در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت وضعیت موجود یا طراحی و تولید دستاوردها و روش های جدید آموزشی شود را شامل می شود. طرح های توسعه ای بخش های مختلف آموزش مانند: برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و ارزیابی، روش های تدریس، منتورینگ، دوره های توانمندسازی، مشاوره، بازی و شبیه سازی در آموزش، آموزش مجازی و آموزش به بیمار و .... را در بر می گیرد.

     :large_orange_diamond:برای دریافت محتواهای آموزشی مرتبط با طرح های توسعه ای اینجا کلیک کنید.

اهداف

:small_orange_diamond:پروژه های کوچک با استفاده از روش ­های شناخته شده، جهت ارتقای کیفیت تدریس و ارزشیابی در بخش­ و گروه های آموزشی

:small_blue_diamond:استفاده از روش های نوین آموزشی با هدف افزایش کیفیت آموزش دانشجویان

:small_orange_diamond:استفاده از روش های پیشرفته در ارزشیابی دانشجویان

:small_blue_diamond:به کارگیری فن­آوری نوین آموزشی درسطح دانشکده، گروه های آموزشی، بخش­های بالینی

:small_orange_diamond:طراحی، اجرا، مدیریت و ارزشیابی برنامه پیشنهادی مرتبط با تحول و یا توسعه در آموزش دندانپزشکی

فرایند

1. پروپوزال طرح های توسعه ای در سامانه پژوهشیار به آدرس research.tums.ac.ir ثبت و ارسال می گردد.

 2. توصیه می‌شود قبل از ارسال طرح، بررسی و تایید اولیه توسط گروه مربوطه و یا EDO صورت گیرد.

 3. بررسی پروپوزال های ثبت شده در پژوهشیار توسط واحد طرح های توسعه ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه صورت می گیرد و تصویب طرح ها منجر به اعطای بودجه (گرانت) برای اجرای طرح ها به طرح دهندگان خواهد شد.