فعالیت های دانش پژوهی

ارسال فرآیندهای دانش پژوهی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
با توجه به راه اندازی سامانه تداوم (توسعه دانش پژوهشی و مدیریت آن)، از این پس کلیه فرایندهای دانش پژوهشی آموزشی ازطریق این سامانه دریافت، داوری، امتیازدهی و اطلاع رسانی می شود. این فرایندها ازطریق همین سامانه در اختیار مراجع مربوطه مانند ارزیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی دانشگاه، جشنواره مطهری، علاقه مندان در سراسر کشور.... قرار خواهدگرفت. لذا از کلیه اعضای هیات علمی درخواست می شود تا فرایندهای دانش پژوهی آموزشی خود را از طریق این سامانه به آدرسtadavom.tums.ac.ir برای این مرکز ارسال کنند. بدیهی است از این پس دریافت این فرایندهای به صورت کاغذی مقدور نخواهد بود.