تعریف

mentoring1

دفتر منتورینگ زیر مجموعه ایی از دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با هدف راهنمایی دانشجویان و پشتیبانی از آنان در دوره دندان‌ پزشکی عمومی شکل گرفته است و حیطه حمایت تحصیلی و روحی - اجتماعی را در برمی‌گیرد.

 ارکان برنامه منتورینگ به شرح زیر است:

1. مدیر دفتر منتورینگ

2. کارگروه دانشجویی دفتر منتورینگ

3. دبیر دانشجویی دفتر منتورینگ

4. منتور ها

  • منتور بالینی
  • منتور پیش بالینی
  • منتور علوم پایه

5. منتی ها