در نیمسال اول تحصیلی 99-1398، واحد درسی برای دانشجویان مقطع عمومی وجود ندارد.