مدیریت مرکز

 

دکتر مختاری

 

دکتر سپیده مختاری 

مدیر دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک:mokhtaris@sina.tums.ac.ir

شماره تماس: 021-42794217  

کارشناسان مرکز

  

 

  عکس سارا

 دکتر سارا جنتی زاده

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک:sarajanatizadeh@gmail.com

شماره تماس: 021-42794217

 عکس لیلا2   

  دکتر لیلا پورموسوی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: lpourmusavi@gmail.com

شماره تماس: 021-42794238

 گنجعلی  

  راضیه گنجعلی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: edo94.tums@gmail.com

شماره تماس: 021-42794204