تاریخچه

شرح وظایف

اعضای دفتر

فعالیت ها                                            

                   توانمندسازی آموزشی

                                                 کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی

                                                 برنامه مشاهده آموزش همتایان

                   ارزشیابی

                    روش های آموزشی

                   برنامه ریزی آموزشی

                                                 طرح درس و طرح دوره های گروه های آموزشی

                                                                                                                       نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

                                                                                                                       نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

                   پژوهش در آموزش

                   دانش پژوهی آموزشی

                   کمیته دانشجویی

لینک های مرتبط

فرایندها