ارسال پیام بدون واسطه - دکتر منصوریان معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی