نشست معاونان بین الملل گروه های آموزشی دانشکده دندان پزشکی

عکاس: حمیده ایزدی
16
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
12
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
11
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
10
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
9
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
8
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
7
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
6
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
5
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
3
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
2
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
1
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷