کارگاه اخلاق در دانشکده دندان پزشکی

جلسه دوم کارگاه آشنایی با آیین نامه ها وچگونگی روند اخلاقی طرح های تحقیقاتی وپایان نامه در دانشکده دندان پزشکی برگزار شد.
عکاس: حمیده ایزدی
e
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
p
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
dd
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
a
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
ss
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
o
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
i
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
u
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
t
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
r
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
w
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
q
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷