افتتاحیه نمایشگاه قرآن

عکاس: حمیده ایزدی
36
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
65
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
12
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
98
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
10
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
5
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
26
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
58
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
85
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
58
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
87
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
36
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷