مراسم تشیع پیکر مطهر دکتر امیرعلیرضا رسولی قهرودی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عکاس: فاطمه زمانی
11
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
14
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
19
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
13
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
21
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
18
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
16
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
17
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
15
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
12
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
10
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
9
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.