دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه نخست معرفی دانشکده بیماران   کلینیک تخصصی مجلات و ژورنال ها
   تماس با ما
  


 
» دفتر توسعه آموزش » طرح درس » طرح درس گروه های آموزشی
 آموزشکده پروتزهای دندانی- گروه کارشناسی پروتزهای دندانی، پیوسته 
پیوسته - اتچمنت نظری اتچمنت نظری-کاتالوگ راین (ص 4 تا 11)-دکتر عطری

 

پیوسته - اتچمنت مستقل و اصول انتخاب در اوردنچر ایمپلنتی

 اتچمنت نظری-اتچمنت مستقل و اصول انتخاب در اوردنچر ایمپلنتی- دکتر عطری

پیوسته- اتچمنت نظری- اوردنچر ایمپلنتی و بار- دکتر عطری اتچمنت نظری- اوردنچر ایمپلنتی و بار- دکتر عطری

 گروه آموزشی بیماریهای دهان فک و صورت 

 گروه آموزشی پریودانتیکس 

30p دکتر شایسته - پریو نظری 3
29p دکتر رکن - پریو نظری 3 
 
27p دکتر پاک نژاد - پریو نظری 3
25pدکتر یعقوبی - پریو نظری 3 - فلسفه و اصول جراحی پریو
 
24p دکتر یعقوبی - پریو نظری 3
23p دکتر موسوی جزی - پریو نظری 3
21p دکتر مسلمی - پریو نظری 3
20p دکتر کدخدا - پریو نظری 3- بیماریهای پریو دنتال در جوانان
19p دکتر کدخدا - پریو  نظری 3
18p دکتر شایسته - پریو نظری 3
17p دکتر رکن - پریو نظری 3
16p دکتر خورسند - پریو نظری 3
15p دکتر پاک نژاد - پریو نظری 3 - ضایعات فورکا
14p دکتر پاک نژاد - پریو نظری 3
13p دکتر رسولی - پریو نظری 3
12p دکتر یعقوبی - پریو نظری 2 - پاتوژنز بیماریهای پریو دنتال
11p دکتر یعقوبی - پریو نظری 2
10p دکتر موسوی جزی - پریو نظری 2 - نقش بیماریهای سیستمیک
9p  دکتر موسوی جزی - پریو نظری 2
8p دکتر مسلمی - پریو نظری 2
7p  دکتر کدخدا - پریو نظری 2
6p دکتر شایسته - پریو نظری 2
5p دکتر رکن - پریو نظری 2- نقش عوامل سیستمیک  در....
4p دکتر رکن - پریو نظری 2
3p دکتر رسولی قهرودی - پریو نظری 2
1p  دکتر خورسند - پریو نظری 2
2p دکتر پاک نژاد - پریو نظری 2

  28pدکتر خورسند - پریو نظری 1

38p دکتر رسولی - پریو نظری 1- اهمیت گرفتن تاریخچه و ....
33p دکتر مسلمی - پریو نظری 1
37p دکتر رسولی - پریو نظری 1
36p دکتر یعقوبی - پریو نظری 1- ایتولوژی بیماریهای پریو دنتال
35p دکتر یعقوبی - پریو نظری 1
34p دکتر موسوی جزی - پریو نظری 1
32p  دکتر کدخدا - پریو نظری 1 
31p دکتر شایسته - پریو نظری 1
26p دکتر پاک نژاد - پریو نظری 1

 گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اچتماعی 

drpakdaman tarhedars  دکتر پاکدامن
1s دکتر محبی
2s دکتر حصاری
3s دکتر حصاری
4s دکتر یزدانی
5s دکتر سرگران
6s دکتر باطبی

طرح درس سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


 گروه آموزشی پروتزهای دندانی 

 

drhajimahmoodi-k1 دکتر حاجی محمودی-کامل نظری1
drsahebi-k1-2 دکترصاحبی-کامل نظری1
drsahebi-k1 دکترصاحبی-کامل نظری1
drbharami-k1 دکتر بهرامی-کامل نظری1
drsahebi-k1-fakbala دکترصاحبی-کامل نظری1
drzarati-k1-chidandandan دکترزراتی-کامل نظری1
drrohanian-k1 دکترروحانیان-کامل نظری1

 

drhajimahmoodi-p2 دکترحاجی محمودی-پارسیل نظری2
drmemarian1-p2 دکتر معماریان-پارسیل نظری2
drmemarian2-p2

دکتر معماریان-پارسیل نظری2

drabolhasani1-p2 دکتر ابوالحسنی-پارسیل نظری2
drabolhasani-p2 دکتر ابوالحسنی-پارسیل نظری2
drmirmohamadrezaie-p2 دکتر میر محمد رضایی-پارسیل نظری2
drmohamadrezaie2-p2 دکترمیرمحمدرضایی-پارسیل نظری2
drfazel1-p2 دکتر فاضل-پارسیل نظری2
drfazel2-p2 دکتر فاضل-پارسیل نظری2
drmonzavi-p2 دکتر منزوی-پارسیل نظری2
drmozavi2-p2 دکتر منزوی-پارسیل نظری2

 

drbahrami-s2 دکتر بهرامی-ثابت نظری2
drrohanian-s2 دکترروحانیان-ثابت نظری2
drgerami panah-s2 دکتر گرامی پناه- ثابت نظری2
drsedighpoor-s2 دکتر صدیق پور-ثابت نظری2
drhajimahmoodi-s2 دکترحاجی محمودی-ثابت نظری2
drjalali-s2 دکترجلالی-ثابت نظری2
drzeighami-s2 دکتر ذیقمی-ثابت نظری2
drzeighami2-s2 دکتر ذیقمی-ثابت نظری2
drkazemi-s2 دکتر کاظمی-ثابت نظری2
drmahgoli-s2 دکترماهگلی-ثابت نظری2
drnokar-s2 دکترنوکار-ثابت نظری2

 

drsedighpoor-s3 دکتر صدیق پور-ثابت نظری3
dralikhasi-s3 دکتر علی خاصی-ثابت نظری3
dralikhasi2-s3 دکتر علی خاصی-ثابت نظری3
drsiadat-s3 دکتر سیادت- ثابت نظری3
drdorriz-s3 دکتردرریز-ثابت نظری3
drzeighami-s3 دکتر ذیقمی-ثابت نظری3
drhajimiragha-s3 دکترحاج میرآقا-ثابت نظری
drgeramipanah-s3 دکترگرامی پناه-ثابت نظری3
drgeramipanah2-s3 دکتر گرامی پناه-ثابت نظری3
drnokar-s3 دکترنوکار-ثابت نظری3

 


 گروه آموزشی جراحی دهان فک و صورت 

10j

دکتر قراجه ای - جراحی نظری 2
11j دکتر کریمی - جراحی نظری 2
12j دکتر کریمی - جراحی نظری 2
13j دکتر محمدی - جراحی نظری 2
14j دکتر مومنی - جراحی نظری 2 
15j دکتر محمود هاشمی - جراحی نظری 2 
16j دکتر بیات - جراحی نظری 3
17j دکتر شریفی - جراحی نظری 3
18j دکتر شیرانی - جراحی نظری 3
19j دکتر قراجه ای - جراحی نظری 3 

20j

دکتر کریمی - جراحی نظری 3

21j دکتر مومنی - جراحی نظری 3
1j دکتر بیات - جراحی نظری 4 
2j دکتر پرهیز - جراحی نظری 4
3j دکتر شریفی - جراحی نظری 4
4j دکتر شیرانی - جراحی نظری 4 - شکاف لب و کام
5j دکتر شیرانی -جراحی نظری 4
6j دکتر عباسی - جراحی نظری 4 - اختلالات مفصل گیجگاهی

7jدکتر عباسی - جراحی نظری 4

9j

دکتر مومنی - جراحی نظری 4

 

drparhiz-j1 دکترپرهیز-جراحی1
drbaharami-j1 دکتربهرامی-جراحی1
drabassi-j1-osooljarahi دکترعباسی-اصول جراحی-جراحی1
drabassi-j1 دکترعباسی-جراحی1
drhashemi-j1 دکترهاشمی-جراحی1
drmohamadi-j1 دکترمحمدی-جراحی1
drgharajeie-jarahi1 دکترقراجه ای-جراحی1

22j

دکتر پرهیز - اصول آرام بخشی

23j

دکتر پرهیز - فارماکولوژی جراحی

24j

دکتر شریفی

25j

دکتر عباسی - کنترل عفونت در جراحی

26j

دکتر عباسی 

27j

دکتر قراجه ای

28j

دکتر محمدی

29j

دکتر پرهیز

30j

دکتر حصاری

31j

دکتر شریفی

32j

دکتر شیرانی

33j

دکتر عباسی

   

35j

دکتر مومنی

36j

دکتر نجفی - مقدمات میکروبیولوژی

37j

دکتر نجفی- راه های انتقال عفونت

38j

دکتر نجفی

 


 گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی 

 

n3drtabataie دکترطباطبایی-نظری3
n3-drarami دکترآرامی-نظری3
n3dryasini دکریاسینی-نظری3
n3drkermanshah دکترکرمانشاه-نظری3
n3drhasani tabataiee دکترحسنی طباطبایی-نظری3
n3-drmirzaie دکترمیرزایی-نظری3
n3drpahlvan دکترپهلوان-نظری3
n2drpahlavan دکترپهلوان-نظری2
n2dromrani دکترعمرانی-نظری2
n2drarami دکتر آرامی-نظری2
n2drhasani دکترحسنی طباطبایی-نظری2
n2drmirzaie دکتر میرزایی-نظری2
pre-drpahlavan دکترپهلوان-پری کلینیک
pre-drarami دکتر آرامی-پری کلینیک
pre-drranjbaromrani دکتر رنجبر عمرانی-پری کلینیک
pre-drkermanshah دکتر کرمانشاه - پری کلینیک
pre-drtabataie دکتر طباطبایی- پری کلینیک
pre-drmirzaie دکتر میرزایی- پری کلینیک
drmirzaie4 دکترمیرزایی-کریولوژی
dromrani4 دکتر عمرانی-کریولوژی

 


 گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک 

 

drkheirandish دکترخیراندیش-رادیو نظری2
drkheirandish-r2

دکترخیراندیش-رادیونظری2

drniknami-r1 دکترنیکنامی-رادیولوژی نظری1
drmosavat-r3 دکتر مساوات-رادیولوژی2
drmosavat-r2 دکتر مساوات-رادیولوژی تشخیصی4
drmosavat-r دکتر مساوات-پوسیدگی شناسی

 گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان 

atfal1drghandehary   دکتر قندهاری-کوذکان نظری1
atfal1drafshar   دکتر افشار-کوکان نظری1
atfal1drmeighani دکتر میقانی-کودکان نظری1
atafl1drpoorhashemi   دکتر پورهاشمی- کودکان نظری1
atfal2drghadimi   دکتر قدیمی-کودکان نظری2
atfal2poorhashemi   دکتر پورهاشمی-کودکان نظری2
atfal2drmoshrefian   دکتر مشرفیان- کودکان نظری2
atfal3drafshar   دکتر افشار- کودکان نظری3
atfal3drmoshrefyan   دکترمشرفیان- کودکان نظری3
atfal3drghandehary دکتر قندهاری- کودکان نظری3

 گروه آموزشی مواد دندانی 

4m دکتر شهابی
3m دکتر شفیعی
2m دکتر جعفر زاده کاشی
1m دکتر هوشمند

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام